β2-Microglobwlin (β2-MG)

Disgrifiad Byr:


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Nodweddion Cynnyrch Allweddol

Cit Enw: βPecyn Canfod 2-Microglobwlin

Dull:Fflworoleuedd imiwn meintiol sych

Ystod mesur Assay:

Plasma a Serwm: 0.40mg/L~20.00mg/L

Wrin: 0.15mg/L ~ 8.00mg/L

Amser deori:10 munud

Sdigon: Serwm dynol, plasma (gwrthgeulydd EDTA), wrin

Ystod cyfeirio: 

 Plasma a Serwm: 1.00mg/L ~ 3.00mg/L

Wrin ≤0.30mg/L

Storio a Sefydlogrwydd:

Mae Clustogi Canfod yn sefydlog am 12 mis ar 2 ° ~ 8 ° C.

Mae Dyfais Prawf wedi'i Selio yn sefydlog am 12 mis ar 2 ° C ~ 30 ° C. 

Rhagymadrodd

Mae β2-microglobulin (β2-MG) yn globulin moleciwlaidd bach a gynhyrchir gan lymffocytau, platennau a leukocytes polymorphonuclear gyda phwysau moleciwlaidd o 11,800.
Dyma'r gadwyn β (cadwyn ysgafn) o antigen lymffocyt dynol (HLA) ar wyneb y gell. . Fe'i darganfyddir yn eang ar lefelau isel iawn mewn plasma, wrin, hylif serebro-sbinol, poer.
Mewn pobl iach, mae'r gyfradd synthesis a'r swm rhyddhau o β2-MG o'r gellbilen yn gyson. Gellir hidlo β2-MG yn rhydd o'r glomeruli, ac mae 99.9% o β2-MG wedi'i hidlo yn cael ei adamsugno a'i ddiraddio gan diwbiau arennol procsimol.
Mewn amodau lle mae swyddogaeth glomerwlws neu diwbwl arennol yn cael ei newid, bydd lefel β2-MG mewn gwaed neu wrin hefyd yn newid.
Gall lefel β2-MG mewn serwm adlewyrchu swyddogaeth hidlo glomerwlws ac felly mae lefel β2-MG mewn wrin yn arwydd ar gyfer diagnosis o ddifrod tiwbiau arennol procsimol.

Consensws a Chanllawiau

Canllaw Ymarfer Clinigol KDIGO ar Glefydau Glomerwlaidd (2020) 》

Efallai y bydd gan fesur ysgarthiad wrinol ffracsiynol IgG, β-2 microglobulin, protein rhwymo retinol, neu α-1 macroglobwlin ddefnyddioldeb clinigol a phrognostig mewn clefydau penodol, megis neffropathi membranous a glomerulosclerosis segmentol Ffocal.

Canllaw Ymarfer Clinigol KDIGO ar gyfer Anafiadau Acíwt i'r Arennau (2012) 》

Yn gyntaf, ni waeth a ddatblygodd anaf acíwt i'r arennau (AKI), roedd gan bob pwnc dystiolaeth gynnar o gamweithrediad tiwbaidd a straen, a ddangosir gan β2-microglobulinuria cynnar. 

 

Cymwysiadau Clinigol

Asesiad o swyddogaeth hidlo glomerwlaidd

Efallai mai'r prif reswm dros y cynnydd o β2-MG mewn gwaed a'r β2-MG arferol mewn wrin yw'r gostyngiad mewn swyddogaeth hidlo glomerwlaidd, sy'n gyffredin mewn neffritis acíwt a chronig a methiant arennol, ac ati.

Asesiad o adamsugniad tiwbaidd arennol

Mae lefel β2-MG mewn gwaed yn normal ond mae cynnydd mewn wrin yn bennaf oherwydd yr ad-amsugno tiwbaidd arennol â nam amlwg, a geir mewn diffyg swyddogaeth tiwbiau arennol procsimol cynhenid, syndrom Fanconi, gwenwyn cadmiwm cronig, clefyd Wilson, gwrthod trawsblaniad arennol, etc.

 Clefydau eraill

Gellir gweld lefelau uwch o β2-MG hefyd mewn canserau sy'n cynnwys celloedd gwaed gwyn, ond mae'n arbennig o ystyrlon mewn pobl sydd newydd gael diagnosis o myeloma lluosog. 


  • Pâr o:
  • Nesaf:


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Gadael Eich Neges